غبار ...

مثل غبار. که هرچقدر هم پاک‌‌ می‌کنی امّا لحظاتی بعد می‌بینی دوباره دانه‌دانه بر آن‌جا نشسته‌اند. بعضی دل‌تنگی‌ها هم مثل غبار می‌مانند. که هرچقدر هم گریه می‌کنی امّا لحظاتی بعد می‌بینی دوباره دانه‌دانه بر دل‌ت نشسته‌اند ...

/ 0 نظر / 123 بازدید