تسّری ...

 

 

 

              چرا هائی  که  ما  با  رفتار ِ مان  برای  ِ  دیگران  به وجود  می آوریم ...

              دقیقا  همان  سوال هائی  هستند  که  ما  از  خودمان  نکرده ایم ...

 

      

      

           

      

          

          

        

       

           

.

/ 0 نظر / 3 بازدید