انتظار ...

 

 

 

     انتظار  ِ  پایان  را  کشیدن  چه  دردناک  است ... ،

     یک  نوعی  بلبشوی  ِ   ترّحم برانگیز  ِ  استیصال  و  ناامیدی  و خسته گی  است ... ،

    خود َش  را  که هیچ ... ،

    گاهی  آدم  نمی تواند  خدا  را  ببخشد ...

 

 

 

     

  

   

 

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید