مسئولیت ...

          

                     

              می شود  که  آدم  راه  را  درست  برود  ولی  به  مقصد َ ش  نرسد ... ،

              وقتی  آدرس  را  اشتباه  به  او  بدهند ...

       

                 

                

              

                   

           

                  

.

/ 0 نظر / 5 بازدید