شعر ...

                  

             

                   

                             شعر  حقیقت  است ... ،

                             فارغ  از  شاعر ... ،

                             شعر  بدون  شاعر هم  وجود  دارد ... ،

                             شاعر فقط  می گوید :  اوه ،  این  حقیقت  را  ببینید ...

       

          

             

              

            

             

            

             

            

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید