کافور ...

                      

             

              

     تنهائی کافور دارد ... ،

     لوَندی  یا  صَلابت  را  می بینی ...

     لبخند  می زنی  ...

     خداحافظی  می کنی  می روی  کپه ات  را  می گذاری  روی  ِ  بالش  ِ هق هق های َت ...

        

          

                  

              

                   

                   

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید