اپیدمی ...

                   

                              

                     برای  ِ  فرار  ِ  از  تنهائی  سراغ  ِ  کسی  نروید ... ،

                     این طوری  فقط  انزوا  را  سرایت  می دهید ...

       

         

          

          

          

        

         

          

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید