تنها ...

               

                       

                         تنها  کسی  است  که ...

                         خدا  دست  از  سرَ ش  برداشته ...

                         تو  دست  روی  ِ  دل َ ش  گذاشته ای ...

            

                 

              

                     

                  

              

                            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید