منتظر ...

                   

                          

                                 خدایا ...

                                 خود َت  کی   ظهور  می کنی ... ؟!

               

              

                   

                   

                 

                    

                    

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید