خودکشی ...

               

                     

                           رگ  ِ  شب  و ...

                           تیغ  ِ  آفتاب ... ،

                           فوَران  می کند  سُرخ  ِ  شَفق  ...

           

                   

                     

                              

                            

                                     

                  

.

/ 1 نظر / 4 بازدید