عزیز ...

         

                                   

                         خاطر  ِ  کسی  اگر عزیز  باشد ...

                         خاطره اش  امّا ...

                         قاتل  ِ  جان  می شود ...

             

               

                     

                 

                    

                  

                           

.

/ 0 نظر / 5 بازدید