سیاست ...

                    

                                         

                       

                  برای  ِ  دل خوشی  ِ مان  بزرگ  ِ مان  می کنند ...

                  که  برای  ِ  سر خوشی  ِ شان  کوچک  ِ مان  کنند ...

           

                 

                     

                      

                        

                           

                          

                      

.

/ 3 نظر / 6 بازدید
مینا

[دست]