بی چاره ...

                                      

                            

                               چاره  هم  ...

                               بیچاره  از  تو  ...

    

        

          

            

               

                 

              

                      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید