خلاص ...

                      

                                 

                    

                      از  دست رفتن  یعنی  خلاص ... ،

                      درد  یعنی ...

                      از  پا افتادن  و  از دست  نرفتن  ...

           

            

                

                  

                      

                              

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید