غم ِ تنهائی ...

   

         

                  غم یعنی دست َش توی دست َت نباشد ... ،

                  تنهائی امّا یعنی دست َش توی ِ دست َت نباشد و ...

                  زخم ِ رفتن َش هم توی ِ دل َت باشد ...

      

        

      

        

         

       

        

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید