کمپانی ...

             

                         

                

                           تنهائی ...

                           سهامی  ِ  عام ... 

             

                 

                       

                      

                        

                       

                            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید