تشکرّ ...

              

                                

                         خدایا  از  تو  تشکرّ  می کنم  ... ،

                         امّا  تو  باور  نکن  ...

         

             

              

             

              

             

                   

.

/ 0 نظر / 5 بازدید