بُریدن ...

                        

                     

         

            آدم که بُرید دیگر هیچ فرقی نمی کند به چه وصل بوده . دیگر دست ِ تو نیست .

            می بُری . از نفس ، از تن ، از زندگی ، از خود ، از تو ، از خدا ...

            انگار برُیدن ، قطع شدن ِ اتصال نیست ... ،

            برُیدن انگار اتصال به قطع شدن است ...

         

         

        

       

      

       

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید