پالتو ...

 

 

 

                     پالتوی َت  را  از  تن َت  در آوری  و  تن َش  کنی ... ،

                     سر  ِ  آستین هاش  از  دستهاش  پایین تر  بیاید ... ،

                     بخندید  ...  ،

                    تو دست  َت  را  ها  کنی  و  به  هم  بمالی ...

                    او  دست َ ش  را  دور  ِ دست َت  حلقه  کند  و  دوباره راه  بفتید ... ،

                    زمستان  ِ عزیز ...

                    لطفا  نیا ...

            

            

           

              

           

                  

            

             

.

/ 0 نظر / 3 بازدید