بی تفاوت ...

                         

                      

                          همه  به  هم  چراغ  ِ  سبز  نشان می دهند  و  ...

                          با سُرعت  از  کنار ِ  هم  رد  می شوند ...

       

            

               

                  

            

                    

.

/ 1 نظر / 4 بازدید

خوبه دیگه تصادف نمیشه