دارد ...

                       

                           

                        آدم  ِ  تنها  که  شاخ  و دُم  ندارد  ولی ...

                        تنهائی  اتفاقن  شاخ  و  دُم  دارد ... ،

                        پا  روی  ِ  دُم َش  بگذاری  با  شاخ های َش  لت  و پاره ات  می کند ...

                         

                    

                             

                            

                                  

                            

                              

                                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید