عاجز ...

تنهایی چشمی‌ست که دوخته‌ای، گوشی‌ست که سپرده‌ای، زبانی‌ست که چرخانده‌ای، دستی‌ست که دراز کرده‌ای، گامی‌ست که برداشته‌ای امّا نمی‌بینی و نمی‌شنوی و نمی‌گویی و نمی‌‌گیری و نمی‌رسی ...

/ 0 نظر / 123 بازدید