درد ...

                            

                

                  

                        درد  یعنی ...

                        التماس  ِ  دست هایَ ت  محتوم  است ...

                        امّا ...

                        لمس  ِ  دست های َ ش  مقدور  نیست ...

          

               

                

             

              

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید