آشنا ...

                  

                      

                              چقدر سکوت َت  آشنا ست ... ،

                              ما  در کدام  تنهائی  هم دیگر  را  دیده ایم ...

                             

                               

                                

                          

                                

                                 

                                         

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سپیده

مرز انتهای هر چه هست ، با او خود را در انتهای تمام راهها می دیدم و با هم چنان بودیم که گویی تنهاییم !!