کنایه ...

                        

                              

                                  گاهی ...

                                  " راضی ام  به  رضای َ ش " ...

                                  بیلاخ  ِ  در  لفافه  است ...

              

                        

                      

                             

                                     

                                    

                                      

                                    

.

/ 0 نظر / 5 بازدید