اهمّیت ...

                        

                              

                      در زنده گی ...

                      اهمیّت  ِ موضوع ...

                      فهمیدن  ِ اهمّیت  ِ نفهمیدن  ِ ...

         

             

              

                  

                      

                   

                     

  

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سپیده

یقینا !