روزگار ...

                                                     

                                                       

                                آن روزها ...

                                تو  و  بوسه ی ِ داغ  ...

                                امروزها ...

                                من  و  داغ ِ  بوسه  ...

                                                       

                                                         

                                                                   

                                                                       

.

/ 5 نظر / 4 بازدید
پری سا

چرخ روزگار مث چرخ و فلکه ... ی لحظه پایینی ... ی لحظه بالا ... زندگی سخت می شه با این چرخ و فلک بازی!

صمیم

چه تــــناقضی ست میان دیروزها و امروزهامان ! خدا به خیر کند .. واژه ی فــــردا را .. .