مسابقه ...

                      

                                 

                          تولدّ  خطّ  ِ  پایان  ِ  زنده گی  است ... ،

                          خطّ  ِ  پایانی که  امّا  ...

                          یک عُمر  طول  می کشد  ...

             

                           

                          

                                 

                              

                                

                              

                         

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
رها

تولد جان کندنی ست که یک عمر طول می کشد...

مینا

[گل]