فلسفه ...

            

                           

                   اگر جواب  می خواهی   سوال  کن ... ،

                   اگر  جواب  ِ  من  را  می خواهی ...

                   سوال  ِ  خودت   را  بپرس ...

     

      

         

       

       

       

 

    

.

/ 0 نظر / 5 بازدید