گول ...

                    

                       

                       چقدر  بد  است  آدم  خودَش  را  گول  بزند ... ،

                       به  خودَ ش  بگوید  سلام  ...

          

                  

              

                

                             

               

                   

          

.

/ 1 نظر / 4 بازدید