کلمه ها و ترکیب های تازه ...

          

                     

            

                           نوشته می شود : زندگی ... ،

                           خوانده می شود : تنهائی ...

                           و معنای آن مرگ است ...

                     

                       

                          

                  

                  

               

                          

                  

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید