عادّی ...

      

          

                     

                             کلن  انگار غیر ِعادّی  عادّی  شده ...

           
           

              

              

                

                

                  

               

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید