مَرد ...

             

                   

 
 
                   مَرد  کسی  نیست  که  گریه  نکند ... ،
 
                   مَرد  کسی  است  که  به  گریه  نیاندازد ...
      
        
        
          
         
        
          
           
          
            
            
         
         
          
       
.
/ 0 نظر / 4 بازدید