باور ...

           

                

              

                      اشک های َم  شده  مُعجزه ... ،

                      آن که  نمی بیند  باور  نمی کند ...

        

           

          

           

           

            

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید