سرایت ...

                                

                                         

                    مشکل  اینجاست  که  ترس  بد جور  واگیر  دارد ...

                    شجاعت  ِ  لعنتی  یک ذرّه  هم  مُسری  نیست ...

                       

                      

                       

                        

                           

                          

                                   

                                     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید