سکوت ...

                                 

                                       

                         آن هائی  که  حرف  برای ِ  گفتن  کم  دارند ...


                         درد  برای ِ  نگفتن  زیاد  دارند ...

                                  

                                 

                                                    

                                                       

                                                   

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ادیب

الفبای درد از لبم می تراود نه شبنم ، که خون از شبم میتراود سه حرف است مضمون سی پاره ی دل الف ، لام ، میم از لبم می تراود چنان گرم هذیان عشقم که آتش به جای عرق از تبم می تراود ز دل بر لبم تا دعایی بر آید اجابت ز ِ هر یا ربم می تراود ز دین ِ ریا بی نیازم بنازم به کفری که از مذهبم می تراود