خارجی ... !

         

          

 

     Hey  Buddy ...

    U  know  what ... ?,         

    So  U  think  U  know ...   

    what  I  mean ... 

    when I yell about loneliness ... yeh ?,      

    U  suck ... ! . 

    I’m  gonna  turn  U  on !! .

    This is it :

    When  U  tell  somebody ...

         - Somebody who calls U buddy !! -

    that  U  really  do  need  to  talk  to ,

    or ...

    when U ask somebody ...

         - Somebody who calls U buddy too !! -

    just for a drop of trust ,

    then ... 

    U’ll  be  taken  care  of ... 

    just a little bit less than ...

    left  testicle  of  a  dead  old  jackass !! .

    U got it ... ? 

    This is ... 

    the wholly shit simple meaning of ...

 

    " loneliness " .  

                                   

                          .

                          .

                          . 

                          . 

                          .  

        

         

      And ...

     Just  for  record  :

     The silliest meaning for " lonely man " ...

            - can be defined only by jerks - 

            - it really  pisses  me  off -

            - there are lots of guys who think so -

      is ...

      a man  ...

      who has nobody (or even has nobuddy !!!) ...

      to say ...

      " Let's make love "  to .

                 

                    

                         

                          

                               

P.s : Just obsession ... ! . That's it ... !.

                                        

                                         

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
هشت افقی

عجب!

فریبرز

یکی حوصله ی ترجمه رو نداشته باشه بازی نیس ؟؟؟[ناراحت]

خانوم

به نظرم این خلا ربط زیادی به تنهایی نداره. شخصا زنها و مرد های غیر تنهایی رو می شناسم که شنیدن این جمله ، این مدلیش یا انگیزه برای گفتنش، این مدلی، یکی از حسرت هاشون هست. میگم ها! این...آهنگه...آهنگ وبلاگتون...چرا دل آدمو می گیرونه؟؟[سوال][ناراحت]