بیا ...

                  

                

                

                            چقدر بنویسم َت ... ؟! ،

                            بیا ... ،

                            بیا تا ببینم َت ... ،

                            تا ببویم َت ... ،

                            تا ببوسم َت ... ،

                            بیا ... ،

                            بیا تا بمیرم َت ...

     

         

        

         

             

           

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید