مشق ...

                 

                             

                     برای  ِ  ما  که  مشق ِ مان  بود ...

                     کاش  تصمیم  ِ  کبری ...

                     بی خیالی  بود ...

           

              

            

               

                

               

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید