تکامل ...

                   

                        

         میان  ِ کنکاش  ِ  عالمان  ِ  دهر  در  حلقه ی  ِ  گم شده ی  ِ  بین  ِ  آدم  و اجداد َ ش ... ،

         من  ِ  امُل ّ ِ  پیزوری ...

         اسیر  ِ  حلقه ی  ِ  گم شده ی  ِ  بین  ِ   آدم  و  خدا  شده ام  ... ،

         توئی  را ...

         که  گم شده ای ...

           

             

                 

              

                 

                 

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید