شاکی ...

                      

                               

                          اینها  دارند  جَمره  را  با سنگ ِ  توبه  رَمی می کنند ... ،

                          می چرخم  ...

                          سوی ِ  تو ...

                          سنگ ِ  دل َم  در  دست ...

                          ...

                          ...

                        

                                    

                                     

                                         

                                     

                                              

                                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید