به هم ریخته ...

                   

                  

                این  زندگی  به هم ریخته  گزندی   بیش  نیست ...

             

                  

                   

                    

                     

                              

              

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سپیده

به هم ... ریخته باید با این کلمات بازی کنم