گران فروشی ...

              

                          

                     بی هیچ  تعزیری  امّا ...

                     اوّل  گران فروشی  ِ  عالم  ...

                     سیب  ِ  بهشت  بود ...

        

            

           

           

            

              

                        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید