ادبیّات ...

                                                        

                                                      

                       ادبیّات  را  سخت  و نافهم  کرده اند ... ! ،

                       او ...

                       ضَمیر ِ ِ ِ سوّم  شخص ِ ِ ِ  مُفرَد ِ ِ ِِ  غایب ...

                       که به جاااای  اسمی ِ خاااااص ِ  می نشیند ...

                       نیست ... ،

                       او ...

                       کسی است ...

                       که  به  جای ِ  من ِ  ناخاص  می نشیند ... ،

                       به همین ساده گی ... 

                                                                            

                                                                       

                                                              

                                                                          

                                                                         

                                                                  

.

/ 2 نظر / 6 بازدید
مرغان شاخسار طرب

با ضمیر دوم شخص مفرد چه کار کنیم ؟ با این ضمیر منفصل که منحصر به فردترینه !

ساغر

دزدیده شد !