تو ...

             

                              

                     شعر ...

                     وزن  و قافیه  و آهنگ  می خواهد ... ،

                     شاعر  امّا ...

                     تو  را ...

         

            

             

                

            

            

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید