عوض ...

      

            

               

                   نشد جای خالی ات را پر کنم امّا ...

                   جای خالی ات مرا خالی کرده ...

     

      

       

       

         

       

           

    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید