عذر خواهی ...

  

               بعضی نگاه ها  را ...

               انگار ...

               روی ِ  صورت ِ من  تف می کنند ...

               و من  می دانم ...

               نگاه ِ  فرشته ی ِ هوس ...

               مثل ِ مرده ها  که رو به  قبله  می خوابند ...

               همیشه رو به من است ...

               و خدا می داند ...

               عذرخواهی  برای ِ  این هم چشمی ...

               چقدر متواضعانه ...

               و چقدر بیشتر ...

               احمقانه است ...

                                   

                                               

                                       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید