اطمینان ...

                      

                        

                     -   مطمئنی  چیزی ت  نیست ... ؟!

                     +  صد درد صد ...

              

                                      

                                     

                                      

                                     

                               

                                 

                     

.

/ 2 نظر / 7 بازدید