دیوار ...

 

 

 

                       از صدائی ناگهانی ...

                       از تاریکی ...

                       از سوسری ای موذی ...

                       از سایه ...

                       از ترس ... ،

                       مردی که پناه  ِ زنی نباشد را تو بگو دیوار ...

          

           

          

           

            

           

             

   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید