غریبه ...

                

                      

                              تنهائی  یعنی ...

                              چهره ی  ِ  همه ی  ِ  غریبه های  ِ عالم ...

                              چقدر  برای َت   آشنا  باشد ...

        

              

                 

             

                    

                 

               

                           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید